Hán tự

Học Kanji N5

Th9 23

[18:20:02] 3.www.DayTiengNhatBan.com: 白 百 日
[18:22:06] *** Call ended, duration 17:36 ***
[18:22:10] *** Group call ***

Th12 27

日 nhật = mặt trời: Vẽ hình mặt trời
中 trung = giữa: Chặt đôi ở giữa
長 trường = dài: Tượng hình tóc dài của người già

Th12 20

51 生 … sanh, sinh  … セイ ショウ
52 左 … tả  … サ シャ ヒダ … … bên trái
53 三 … tam  … サン ゾウ ミッ. … み み.つ … 3

Th9 08

1 北 … bắc  … ホク キ … phương bắc
2 百 … bách  … ヒャク ビャク モ … trăm, bách niên
3 白 … bạch … ハク ビャク シロ.… しろ しら- .. thanh bạch, bạch sắc

Th9 03