Luyện nghe

Luyện nghe N3 – 36
Luyện nghe N3 – 37
Luyện nghe N3 – 38

Th10 31

Luyện nghe N3 – 26
Luyện nghe N3 – 27
Luyện nghe N3 – 28

Th10 22

Luyện nghe N3 – 21
Luyện nghe N3 – 22
Luyện nghe N3 – 23

Th10 19

Luyện nghe N2 – 01
Luyện nghe N2 – 02
Luyện nghe N2 – 03

Th9 29

Luyện nghe N3 – 01
Luyện nghe N3 – 02
Luyện nghe N3 – 03

Th9 28