2000px-Youtube_icon.svg

Vào Link này để
Thể lệ chương trình:
1. Thời gian: Chương trình diễn ra từ 12PM ngày 17/10 đến hết ngày 27/10/2016