42 | Dạy Tiếng Nhật Bản
minna no nihongo

うちを 建てるのに 3,000 万円も 必要なんですか。

để xây nhà, cần tới ba mươi triệu yên phải không?