[Học tiếng Nhật] - Tổng hợp ngữ Pháp N4

51 動 … động… ドウ ウゴ.カ … うご.く … hoạt động, chuyển động
52 用 … dụng… ヨウ モチ.イ … sử dụng, dụng cụ, công dụng
53 洋 … dương … ヨ … … đại dương, tây dương

Học hán tự 200 kanji it net nhat

1. 駅 … dịch … エキ … … ga
2. 店 … điếm  … テン … みせ たな … cửa hàng, tửu điếm
3. 田 … điền  … デン … … điền viên, tá điền