[Âm hán việt] Chữ Tái 再 P1

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TÁI KHAI sự bắt đầu trở lại
生産 TÁI SINH SẢN tái sản xuất
TÁI THẨM phúc khảo;phúc thẩm;tái xét xử
TÁI TUYỂN tái cử
生の TÁI SINH tái sinh
TÁI HÔN cải giá;sự tái hôn;tái giá
輸出貿易 TÁI THÂU XUẤT MẬU DỊ,DỊCH buôn bán tái xuất
生する TÁI SINH tái sinh; sống lại; dùng lại
出演する TÁI XUẤT DIỄN xuất đầu lộ diện
輸出品 TÁI THÂU XUẤT PHẨM hàng tái xuất
TÁI SINH sự tái sinh; sự sống lại; sự dùng lại
TÁI HỘI sự gặp lại; sự tái hội;tái ngộ
輸入貿易 TÁI THÂU NHẬP MẬU DỊ,DỊCH buôn bán tái nhập
現する TÁI HIỆN lắp lại
TÁI TAM dăm ba bận; ba bốn lượt; vài lần
輸入品 TÁI THÂU NHẬP PHẨM hàng tái nhập
TÁI PHẠM tái bản;tái phạm
び会う TÁI HỘI trùng phùng
TÁI KHỞI sự quay lại; sự hồi phục
注文 TÁI CHÚ VĂN đơn hàng lặp lại
び交換する TÁI GIAO HOÁN đổi lại

 

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều