Động từ tiếng Nhật: Chia động từ thể “て”

Động từ nhóm I … Tổng quát … Nghĩa của từ … Thể て

  Động từ nhóm 2 … … … Nghĩa của từ … Thể て

 Động từ nhóm 3 … … … Nghĩa của từ … Thể て

 Dạy tiếng Nhật Bản

17:32:05, 19-08-2014
4283 Lượt xem