Tháng gì, Tuổi gì, làm nghề gì?

Tháng gì, Tuổi gì, làm nghề gì?

Đây là dùng Thiên can và tháng sanh mà tìm coi mình có khả năng về nghề gì để chuyên học và làm nghề đó thì mới giỏi và phát đạt được.

Hãy xem nơi bảng tóm lược và lời chú thích ở sau:

Thiên can Giáp Ất Bính Đinh Mậu
Tháng sanh
Quan nhơn 1 2 3 4 5
Trủng Tể 2 3 4 5 6
Tú Tài 3 4 5 6 7
Đã Thiết 4 5 6 7 8
Sư Thuật 5 6 7 8 9
Sanh Quan 6 7 8 9 10
Âm Nhạc 7 8 9 10 11
Tiệm Dược 8 9 10 11 12
Tăng Đạo 9 10 11 12 1
Tài Phùng 10 11 12 1 2
Hoàng Quý 11 12 1 2 3
Thủ Tác 12 1 2 3 4
Thiên can Kỷ Canh Tân Nhâm Quý
Tháng sanh
Quan nhơn 6 7 8 9 10
Trủng Tể 7 8 9 10 11
Tú Tài 8 9 10 11 12
Đã Thiết 9 10 11 12 1
Sư Thuật 10 11 12 1 2
Sanh Quan 11 12 1 2 3
Âm Nhạc 12 1 2 3 4
Tiệm Dược 1 2 3 4 5
Tăng Đạo 2 3 4 5 6
Tài Phùng 3 4 5 6 7
Hoàng Quý 4 5 6 7 8
Thủ Tác 5 6 7 8 9

Giải thích từng nghề:

1.      QUAN NHƠN: Số Quan Nhơn có mạng làm giàu, lưu trú ở nhiều chỗ, học tập về Văn chương thi dễ đậu. Nên chuyên vể nghề Văn.

2.      TRỦNG TỂ: Số này có tánh can cường, có phần làm con nuôi người khác, học được nhiều nghề mà nghề nào cũng khá. Nên chuyên về Kỹ nghệ.

3.      TÚ TÀI: Số này giỏi về Văn chương và cũng sống nhờ về nghề này, có thể là một công chức và cũng phát đạt. Nam nữ như nhau.

4.      ĐÃ THIẾT: Số này làm nghề thợ rèn hoặc thợ làm về kim khí như thợ tiện, thợ đúc chẳng hạn … hoặc nghề cầm gươm giáo, nếu không anh em phải ở khác xứ.

5.      SƯ THUẬT: Số này được số làm Thầy, nếu có phước thì được làm quan, đủ ăn đủ mặc. Người có tài được gần kẻ quyền quý.

6.      SANH QUAN: Số này làm nghề thợ mộc, sáng ý, khéo tay lại nhiều mưu kế, đủ mặc đủ ăn.

7.      ÂM NHẠC: Số âm nhạc có trí thông minh, giỏi về nghề đờn, tánh vui vẻ, đến xứ nào cũng được người trọng vọng, tiếp đón, có danh tiếng. Nên chuyên về Âm nhạc.

8.      TIỆM DƯỢC: Số làm Thầy thuốc, như Dược sĩ hay Bác Sỹ y khoa hoặc Đông y sĩ, mở tiệm thuốc cũng khá (làm Thầy bói toán cũng hay). Nên chuyên vè ngành Dược.

9.      TĂNG ĐẠO: Số đi tu rất tốt, có lập gia đình rồi sau cũng bỏ, dầu làm nghề gì cũng chỉ đủ ăn mà thôi.

10.  TÀI PHÙNG: Số làm thợ may. Nên chuyên về nghề này sẽ giỏi được. Nếu không làm nghề này sợ tay phải có tật.

11.  HOÀNG QUÝ: Số làm việc ở công môn chớ không làm ăn theo làng xóm. Chuyên về Văn chương thì tốt.

12.  THỦ TÁC: Số làm Nha sĩ hoặc Nha công, có tài trồng răng và nhổ răng rất giỏi. Nếu làm về nghề này thì được phát tài, lại được người trên mến chuộng.

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều