[Hán tự tiếng Nhật] – Hán tự “200 chữ kanji ít nét nhất”

Học tiếng Nhật Bản – Hán tự tiếng Nhật “200 chữ kanji ít nét nhất”

 

Kanji    Hán Việt    Onyomi & Từ ghép/Ý nghĩa
1    一    nhất        ichi, itsu        một, đồng nhất
2    乙    ất            otsu            can Ất, thứ 2
3    九    cửu            kyuu, ku        chín
4    七    thất        shichi            bảy
5    十    thập        juu, jiQ        mười
6    人    nhân        jin, nin        nhân vật
7    丁    đinh        tei, choo        <số đếm>
8    刀    đao            too                cái đao
9    二    nhị            ni                hai
10    入    nhập        nyuu            nhập cảnh, nhập môn
11    八    bát            hachi            tám
12    又    hựu            –                lại
13    了    liễu        ryoo            kết liễu, liễu giải
14    力    lực            ryoku, riki        sức lực
15    下    hạ            ka, ge            dưới, hạ đẳng
16    干    can            kan                khô
17    丸    hoàn        gan                tròn
18    久    cửu            kyuu, ku        lâu, vĩnh cửu
19    及    cập            kyuu            phổ cập
20    弓    cung        kyuu            cái cung
21    己    kỉ            ko, ki            tự kỉ, vị kỉ
22    口    khẩu        koo, ku            miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ
23    工    công        koo, ku            công tác, công nhân
24    才    tài            sai                tài năng
25    三    tam            san                ba
26    山    sơn            san                núi, sơn hà
27    士    sĩ            shi                chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ
28    子    tử            shi, su            tử tôn, phần tử
29    勺    chước        shaku            gáo múc, <đơn vị đo>
30    女    nữ            jo, nyo, nyoo    phụ nữ
31    小    tiểu        shoo            nhỏ, ít
32    上    thượng        joo, shoo        thượng tầng, thượng đẳng
33    丈    trượng        joo                trượng
34    刃    nhận        jin                lưỡi dao
35    寸    thốn        sun                thước đo
36    夕    tịch        seki            tịch dương, chiều tà
37    千    thiên        sen                nghìn, nhiều, thiên lí
38    川    xuyên        sen                sông
39    大    đại            dai, tai        to lớn, đại dương, đại lục
40    土    thổ            do, to            thổ địa, thổ công
41    亡    vong        boo, moo        diệt vong
42    凡    phàm        bon, han        phàm nhân
43    万    vạn            man, ban        vạn, nhiều, vạn vật
44    与    dữ, dự        yo                cấp dữ, tham dự
45    引    dẫn            in                dẫn hỏa
46    円    viên        en                viên mãn, tiền Yên
47    王    vương        oo                vương giả
48    化    hóa            ka, ke            biến hóa
49    火    hỏa            ka                lửa
50    介    giới        kai                ở giữa, môi giới, giới thiệu
51    刈    ngải        –                cắt cỏ
52    元    nguyên        gen, gan        gốc
53    牛    ngưu        gyuu            con trâu
54    凶    hung        kyoo            hung khí, hung thủ
55    斤    cân            kin                cân (kilo), cái rìu
56    区    khu            ku                khu vực, địa khu
57    欠    khiếm        ketsu            khiếm khuyết
58    月    nguyệt        getsu, gatsu    mặt trăng, tháng
59    犬    khuyển        ken                con chó
60    幻    huyễn        gen                huyễn hoặc
61    戸    hộ            ko                hộ khẩu
62    五    ngũ            go                năm
63    互    hỗ            go                tương hỗ
64    午    ngọ            go                chính ngọ
65    公    công        koo                công cộng, công thức, công tước
66    孔    khổng        koo                lỗ hổng
67    今    kim            kon, kin        đương kim, kim nhật
68    支    chi            shi                chi nhánh, chi trì (ủng hộ)
69    止    chỉ            shi                đình chỉ
70    氏    thị            shi                họ
71    尺    xích        shaku            thước
72    手    thủ            shu                tay, thủ đoạn
73    収    thu            shuu            thu nhập, thu nhận, thu hoạch
74    升    thăng        shoo            đấu, cái đấu (để đong)
75    少    thiếu, thiểu    shoo        thiếu niên; thiểu số
76    冗    nhũng        joo                thừa thãi
77    心    tâm            shin            tâm lí, nội tâm
78    仁    nhân        jin, ni            nhân nghĩa
79    水    thủy        sui                thủy điện
80    井    tỉnh        sei, shoo        giếng
81    切    thiết        setsu, sai        cắt, thiết thực, thân thiết
82    双    song        soo                song sinh
83    太    thái        tai, ta            thái dương, thái bình
84    丹    đan            tan                màu đỏ
85    中    trung        chuu            trung tâm, trung gian
86    弔    điếu        choo            phúng điếu
87    天    thiên        ten                thiên thạch, thiên nhiên
88    斗    đẩu            to                một đấu
89    屯    đồn            ton                đồn trú
90    内    nội            nai, dai        nội thành, nội bộ
91    日    nhật        nichi, jitsu    mặt trời, ngày
92    反    phản        han, hon, tan    phản loạn, phản đối
93    比    tỉ            hi                so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ
94    匹    thất        hitsu            <đếm con vật>
95    不    bất            fu, bu            bất công, bất bình đẳng, bất tài
96    夫    phu            fu, fuu            trượng phu, phu phụ
97    父    phụ            fu                phụ tử, phụ thân, phụ huynh
98    仏    phật        butsu            phật giáo
99    分    phân        bun, fun, bu    phân số, phân chia
100    文    văn            bun, mon        văn chương, văn học
101    片    phiến        hen                tấm
102    方    phương        hoo                phương hướng, phương pháp
103    乏    phạp        boo                nghèo, ít
104    木    mộc            boku, moku        cây, gỗ
105    毛    mao            moo                lông
106    匁                –                <đơn vị đo khối lượng>
107    厄    ách            yaku            tai ách
108    友    hữu            yuu                bạn hữu, hữu hảo
109    予    dự            yo                dự đoán, dự báo
110    六    lục            roku            sáu
111    圧    áp            atsu            áp lực, trấn áp
112    以    dĩ            i                dĩ tiền, dĩ vãng
113    右    hữu            u, yuu            bên phải, hữu ngạn, cánh hữu
114    永    vĩnh        ei                vĩnh viễn, vỉnh cửu
115    凹    ao            oo                lõm
116    央    ương        oo                trung ương
117    加    gia            ka                tăng gia, gia giảm
118    可    khả            ka                có thể, khả năng, khả dĩ
119    外    ngoại        gai, ge            ngoài, ngoại thành, ngoại đạo
120    且    thả            –                và, hơn nữa
121    刊    san            kan                tuần san, chuyên san
122    甘    cam            kan                ngọt, cam chịu
123    丘    khâu        kyuu            ngọn đồi
124    旧    cựu            kyuu            cũ, cựu thủ tướng, cựu binh
125    去    khứ            kyo, ko            quá khứ, trừ khử
126    巨    cự            kyo                to lớn, cự đại, cự phách
127    玉    ngọc        gyoku            ngọc
128    句    cú            ku                câu cú
129    兄    huynh        kei, kyoo        phụ huynh
130    穴    huyệt        ketsu            sào huyệt
131    玄    huyền        gen                màu đen
132    古    cổ            ko                cũ, cổ điển, đồ cổ
133    功    công        koo, ku            công lao
134    巧    xảo            koo                tinh xảo
135    広    quảng        koo                quảng trường, quảng đại
136    甲    giáp        koo,kan            vỏ sò, thứ nhất
137    号    hiệu        goo                phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu
138    込    <vào>        –                đi vào, đưa vào
139    左    tả            sa                bên trái, tả hữu, cánh tả
140    冊    sách        satsu, saku        quyển sách
141    札    trát        satsu            tiền giấy
142    皿    mãnh        –                cái đĩa
143    仕    sĩ            shi, ji            làm việc
144    司    ti, tư        shi                công ti, tư lệnh
145    史    sử            shi                lịch sử, sử sách
146    四    tứ            shi                bốn
147    市    thị            shi                thành thị, thị trường
148    矢    thỉ            shi                mũi tên
149    示    thị            ji, shi            biểu thị
150    失    thất        shitsu            thất nghiệp, thất bại
151    写    tả            sha                miêu tả
152    主    chủ            shu, su            chủ yếu, chủ nhân
153    囚    tù            shuu            tù nhân
154    汁    trấp        juu                nước quả
155    出    xuất        shutsu, sui        xuất hiện, xuất phát
156    処    xử, xứ        sho                cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ
157    召    triệu        shoo            triệu tập
158    申    thân        shin            thân thỉnh (xin)
159    世    thế            sei, se            thế giới, thế gian, thế sự
160    正    chính        sei, shoo        chính đáng, chính nghĩa
161    生    sinh        sei, shoo        sinh sống, sinh sản
162    斥    xích        seki            bài xích
163    石    thạch        seki, shaku, koku    đá, thạch anh, bảo thạch
164    仙    tiên        sen                thần tiên
165    占    chiêm, chiếm    sen            chiếm cứ
166    他    tha            ta                khác, tha hương, vị tha
167    打    đả            da                đả kích, ẩu đả
168    代    đại            dai, tai        đại biểu, thời đại
169    台    đài            dai, tai        lâu đài, đài
170    庁    sảnh        choo            đại sảnh
171    田    điền        den                điền viên, tá điền
172    奴    nô            do                nô lệ, nô dịch
173    冬    đông        too                mùa đông
174    凸    đột            totsu            lồi
175    尼    ni            ni                ni cô
176    白    bạch        kaku, byaku        thanh bạch, bạch sắc
177    半    bán            han                bán cầu, bán nguyệt
178    犯    phạm        han                phạm nhân
179    皮    bì            hi                da
180    必    tất            hitsu            tất nhiên, tất yếu
181    氷    băng        hyoo            băng tuyết
182    付    phụ            fu                phụ thuộc, phụ lục
183    布    bố            fu                vải, tuyên bố
184    払    phất        futsu            trả tiền
185    丙    bính        hei                can bính (can thứ 3)
186    平    bình        hei, byoo        hòa bình, bình đẳng
187    辺    biên        hen                biên, biên giới
188    弁    biện        ben                hùng biện, biện luận
189    母    mẫu            bo                mẹ, phụ mẫu, mẫu thân
190    包    bao            hoo                bao bọc
191    北    bắc            hoku            phương bắc
192    本    bản            hon                sách, cơ bản, bản chất
193    末    mạt            matsu, batsu    kết thúc, mạt vận, mạt kì
194    未    vị            mi                vị thành niên, vị lai
195    民    dân            min                quốc dân, dân tộc
196    矛    mâu            mu                mâu thuẫn
197    目    mục            moku, boku        mắt, hạng mục, mục lục
198    由    do            yu, yuu, yui    tự do, lí do
199    幼    ấu            yoo                ấu trĩ, thơ ấu
200    用    dụng        yoo                sử dụng, dụng cụ

 Theo saroma lang

14:17:46, 04-01-2015
4151 Lượt xem