cach chao

Chia động từ tiếng Nhật thể Khả Năng  Động từ Nhóm 1 Thể 「ます」 Tiếng Việt Thể Khả Năng V(い)ます V(え)る ~きます 1 あきます mở (cửa) あける 2 あるきます đi bộ […]

[Học tiếng Nhật] - "Từ đệm cuối câu" trong hội thoại

1. Baka/Aho: Thằng khùng
2. Chikushoo!: Ðồ chết tiệt!/Khốn nạn!/Đồ súc sinh!/Đồ khỉ!
3. Nani yo?: Mày/ông/bà muốn gì?