Hán tự đồng từ & nghĩa nhưng thứ tự đảo ngược

Học tiếng Nhật Bản –  Đồng từ và đồng nghĩa nhưng thứ tự chữ bị đảo ngược

Hán Việt nói «an ủi» 安慰 Kanji Nhật nói «ủi an» 慰安 (いあん ian).

 Hỗ trợ học Hán Tự

12:27:06, 26-11-2014
3126 Lượt xem