Tổng hợp Ngữ pháp N5

Học tiếng Nhật Bản

 

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Tổng hợp ngữ pháp N5 Có chi tiết

Cấu trúc Ý nghĩa

  1. ~は Thì, là, ở
  2. ~も Cũng, đến mức, đến cả
  3. ~で Tại, ở, vì, bằng, với (khoảng thời gian)
  4. ~を Chỉ đối tượng của hành động
  5. ~に/へ Chỉ hướng, địa điểm, thời điểm
  6. ~ に Vào, vào lúc……
  7. ~と Với ~
  8. ~に Cho~, Từ~
  9. ~と Và ~
  10. ~が Nhưng~

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n5-01-10

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n5-p111-20

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-tieng-nhat-ngu-phap-n5-mau-cau-21-30

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-tieng-nhat-ngu-phap-n5-mau-cau-31-40

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n5-mau-cau-41-50

Chi tiết : http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n5-mau-cau-51-60-phan-cuoi

 

 

12:30:04, 13-12-2014
2391 Lượt xem