[Hán tự tiếng Nhật] – 200 chữ Kanji ít nét nhất

Học tiếng Nhật Bản – Hán tự tiếng Nhật: 200 chữ kanji ít nét nhất

Kanji    Hán Việt    Onyomi & Từ ghép/Ý nghĩa

1    一    nhất        ichi, itsu        một, đồng nhất
2    乙    ất          otsu            can Ất, thứ 2
3    九    cửu         kyuu, ku        chín
4    七    thất        shichi            bảy
5    十    thập        juu, jiQ        mười
6    人    nhân        jin, nin        nhân vật
7    丁    đinh        tei, choo        <số đếm>
8    刀    đao         too                cái đao
9    二    nhị         ni                hai
10    入    nhập       nyuu            nhập cảnh, nhập môn
11    八    bát        hachi            tám
12    又    hựu        -                lại
13    了    liễu       ryoo            kết liễu, liễu giải
14    力    lực        ryoku, riki        sức lực
15    下    hạ         ka, ge            dưới, hạ đẳng
16    干    can        kan                khô
17    丸    hoàn       gan                tròn
18    久    cửu        kyuu, ku        lâu, vĩnh cửu
19    及    cập        kyuu            phổ cập
20    弓    cung       kyuu            cái cung
21    己    kỉ         ko, ki            tự kỉ, vị kỉ
22    口    khẩu       koo, ku            miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ
23    工    công       koo, ku            công tác, công nhân
24    才    tài        sai                tài năng
25    三    tam        san                ba
26    山    sơn        san                núi, sơn hà
27    士    sĩ         shi                chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ
28    子    tử         shi, su            tử tôn, phần tử
29    勺    chước      shaku            gáo múc, <đơn vị đo>
30    女    nữ         jo, nyo, nyoo    phụ nữ
31    小    tiểu       shoo            nhỏ, ít
32    上    thượng     joo, shoo        thượng tầng, thượng đẳng
33    丈    trượng     joo                trượng
34    刃    nhận       jin                lưỡi dao
35    寸    thốn       sun                thước đo
36    夕    tịch       seki            tịch dương, chiều tà
37    千    thiên      sen                nghìn, nhiều, thiên lí
38    川    xuyên      sen                sông
39    大    đại        dai, tai        to lớn, đại dương, đại lục
40    土    thổ        do, to            thổ địa, thổ công
41    亡    vong       boo, moo        diệt vong
42    凡    phàm       bon, han        phàm nhân
43    万    vạn        man, ban        vạn, nhiều, vạn vật
44    与    dữ, dự     yo                cấp dữ, tham dự
45    引    dẫn        in                dẫn hỏa
46    円    viên       en                viên mãn, tiền Yên
47    王    vương      oo                vương giả
48    化    hóa        ka, ke            biến hóa
49    火    hỏa        ka                lửa
50    介    giới       kai                ở giữa, môi giới, giới thiệu
51    刈    ngải       -                cắt cỏ
52    元    nguyên     gen, gan        gốc
53    牛    ngưu       gyuu            con trâu
54    凶    hung       kyoo            hung khí, hung thủ
55    斤    cân        kin                cân (kilo), cái rìu
56    区    khu        ku                khu vực, địa khu
57    欠    khiếm      ketsu            khiếm khuyết
58    月    nguyệt     getsu, gatsu    mặt trăng, tháng
59    犬    khuyển     ken                con chó
60    幻    huyễn      gen                huyễn hoặc
61    戸    hộ         ko                hộ khẩu
62    五    ngũ        go                năm
63    互    hỗ         go                tương hỗ
64    午    ngọ        go                chính ngọ
65    公    công       koo                công cộng, công thức, công tước
66    孔    khổng      koo                lỗ hổng
67    今    kim        kon, kin        đương kim, kim nhật
68    支    chi        shi                chi nhánh, chi trì (ủng hộ)
69    止    chỉ        shi                đình chỉ
70    氏    thị        shi                họ
71    尺    xích       shaku            thước
72    手    thủ        shu                tay, thủ đoạn
73    収    thu           shuu            thu nhập, thu nhận, thu hoạch
74    升    thăng        shoo            đấu, cái đấu (để đong)
75    少    thiếu, thiểu    shoo        thiếu niên; thiểu số
76    冗    nhũng        joo                thừa thãi
77    心    tâm            shin            tâm lí, nội tâm
78    仁    nhân        jin, ni            nhân nghĩa
79    水    thủy        sui                thủy điện
80    井    tỉnh        sei, shoo        giếng
81    切    thiết        setsu, sai        cắt, thiết thực, thân thiết
82    双    song        soo                song sinh
83    太    thái        tai, ta            thái dương, thái bình
84    丹    đan            tan                màu đỏ
85    中    trung        chuu            trung tâm, trung gian
86    弔    điếu        choo            phúng điếu
87    天    thiên        ten                thiên thạch, thiên nhiên
88    斗    đẩu            to                một đấu
89    屯    đồn            ton                đồn trú
90    内    nội            nai, dai        nội thành, nội bộ
91    日    nhật        nichi, jitsu    mặt trời, ngày
92    反    phản        han, hon, tan    phản loạn, phản đối
93    比    tỉ            hi                so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ
94    匹    thất        hitsu            <đếm con vật>
95    不    bất            fu, bu            bất công, bất bình đẳng, bất tài
96    夫    phu            fu, fuu            trượng phu, phu phụ
97    父    phụ            fu                phụ tử, phụ thân, phụ huynh
98    仏    phật        butsu            phật giáo
99    分    phân        bun, fun, bu    phân số, phân chia
100    文    văn            bun, mon        văn chương, văn học
101    片    phiến        hen                tấm
102    方    phương        hoo                phương hướng, phương pháp
103    乏    phạp        boo                nghèo, ít
104    木    mộc            boku, moku        cây, gỗ
105    毛    mao            moo                lông
106    匁                -                <đơn vị đo khối lượng>
107    厄    ách            yaku            tai ách
108    友    hữu            yuu                bạn hữu, hữu hảo
109    予    dự            yo                dự đoán, dự báo
110    六    lục            roku            sáu
111    圧    áp            atsu            áp lực, trấn áp
112    以    dĩ            i                dĩ tiền, dĩ vãng
113    右    hữu            u, yuu            bên phải, hữu ngạn, cánh hữu
114    永    vĩnh        ei                vĩnh viễn, vỉnh cửu
115    凹    ao            oo                lõm
116    央    ương        oo                trung ương
117    加    gia            ka                tăng gia, gia giảm
118    可    khả            ka                có thể, khả năng, khả dĩ
119    外    ngoại        gai, ge            ngoài, ngoại thành, ngoại đạo
120    且    thả            -                và, hơn nữa
121    刊    san            kan                tuần san, chuyên san
122    甘    cam            kan                ngọt, cam chịu
123    丘    khâu        kyuu            ngọn đồi
124    旧    cựu            kyuu            cũ, cựu thủ tướng, cựu binh
125    去    khứ            kyo, ko            quá khứ, trừ khử
126    巨    cự            kyo                to lớn, cự đại, cự phách
127    玉    ngọc        gyoku            ngọc
128    句    cú            ku                câu cú
129    兄    huynh        kei, kyoo        phụ huynh
130    穴    huyệt        ketsu            sào huyệt
131    玄    huyền        gen                màu đen
132    古    cổ            ko                cũ, cổ điển, đồ cổ
133    功    công        koo, ku            công lao
134    巧    xảo            koo                tinh xảo
135    広    quảng        koo                quảng trường, quảng đại
136    甲    giáp        koo,kan            vỏ sò, thứ nhất
137    号    hiệu        goo                phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu
138    込    <vào>        -                đi vào, đưa vào
139    左    tả            sa                bên trái, tả hữu, cánh tả
140    冊    sách        satsu, saku        quyển sách
141    札    trát        satsu            tiền giấy
142    皿    mãnh        -                cái đĩa
143    仕    sĩ            shi, ji            làm việc
144    司    ti, tư        shi                công ti, tư lệnh
145    史    sử            shi                lịch sử, sử sách
146    四    tứ            shi                bốn
147    市    thị            shi                thành thị, thị trường
148    矢    thỉ            shi                mũi tên
149    示    thị            ji, shi            biểu thị
150    失    thất        shitsu            thất nghiệp, thất bại
151    写    tả            sha                miêu tả
152    主    chủ            shu, su            chủ yếu, chủ nhân
153    囚    tù            shuu            tù nhân
154    汁    trấp        juu                nước quả
155    出    xuất        shutsu, sui        xuất hiện, xuất phát
156    処    xử, xứ        sho                cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ
157    召    triệu        shoo            triệu tập
158    申    thân        shin            thân thỉnh (xin)
159    世    thế            sei, se            thế giới, thế gian, thế sự
160    正    chính        sei, shoo        chính đáng, chính nghĩa
161    生    sinh        sei, shoo        sinh sống, sinh sản
162    斥    xích        seki            bài xích
163    石    thạch        seki, shaku, koku    đá, thạch anh, bảo thạch
164    仙    tiên        sen                thần tiên
165    占    chiêm, chiếm    sen            chiếm cứ
166    他    tha            ta                khác, tha hương, vị tha
167    打    đả            da                đả kích, ẩu đả
168    代    đại            dai, tai        đại biểu, thời đại
169    台    đài            dai, tai        lâu đài, đài
170    庁    sảnh        choo            đại sảnh
171    田    điền        den                điền viên, tá điền
172    奴    nô            do                nô lệ, nô dịch
173    冬    đông        too                mùa đông
174    凸    đột            totsu            lồi
175    尼    ni            ni                ni cô
176    白    bạch        kaku, byaku        thanh bạch, bạch sắc
177    半    bán            han                bán cầu, bán nguyệt
178    犯    phạm        han                phạm nhân
179    皮    bì            hi                da
180    必    tất            hitsu            tất nhiên, tất yếu
181    氷    băng        hyoo            băng tuyết
182    付    phụ            fu                phụ thuộc, phụ lục
183    布    bố            fu                vải, tuyên bố
184    払    phất        futsu            trả tiền
185    丙    bính        hei                can bính (can thứ 3)
186    平    bình        hei, byoo        hòa bình, bình đẳng
187    辺    biên        hen                biên, biên giới
188    弁    biện        ben                hùng biện, biện luận
189    母    mẫu            bo                mẹ, phụ mẫu, mẫu thân
190    包    bao            hoo                bao bọc
191    北    bắc            hoku            phương bắc
192    本    bản            hon                sách, cơ bản, bản chất
193    末    mạt            matsu, batsu    kết thúc, mạt vận, mạt kì
194    未    vị            mi                vị thành niên, vị lai
195    民    dân            min                quốc dân, dân tộc
196    矛    mâu            mu                mâu thuẫn
197    目    mục            moku, boku        mắt, hạng mục, mục lục
198    由    do            yu, yuu, yui    tự do, lí do
199    幼    ấu            yoo                ấu trĩ, thơ ấu
200    用    dụng        yoo                sử dụng, dụng cụ

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật