Những câu tiếng Anh dùng khi ở công sở

General phrases – Những câu nói chung chung

  • how long have you worked here?    cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?
  • I’m going out for lunch      mình sẽ ra ngoài ăn trưa
  • I’ll be back at 1.30  mình sẽ quay lại lúc 1:30
  • how long does it take you to get to work?    cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?
  • the traffic was terrible today    giao thông hôm nay thật kinh khủng
  • how do you get to work?   cậu đến cơ quan bằng gì?

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật