Những câu tiếng Anh dùng khi ở công sở

General phrases – Những câu nói chung chung

  • how long have you worked here?    cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?
  • I’m going out for lunch      mình sẽ ra ngoài ăn trưa
  • I’ll be back at 1.30  mình sẽ quay lại lúc 1:30
  • how long does it take you to get to work?    cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?
  • the traffic was terrible today    giao thông hôm nay thật kinh khủng
  • how do you get to work?   cậu đến cơ quan bằng gì?
00:10:04, 19-02-2015
2208 Lượt xem