Hội thoại giao tiếp “Gia đình” | Dạy Tiếng Nhật Bản

Hội thoại giao tiếp “Gia đình”

Kanji:  

Kana:

Romaji:

Tiếng Việt:

Từ vựng:

Những thành viên trong gia đình (của mình): 

* Người Nhật khi nói về thành viên trong gia đình người khác thì sử dụng từ khác, lịch sự hơn.

 

 Học tiếng Nhật Bản

2040 Lượt xem