[Tiếng Nhật giao tiếp] – Cách “Hỏi tuổi” trong tiếng Nhật

Chủ ngữ + は + なさい (đối với trẻ con) + ですか。

おいくつ (đối với người lớn)

Ví dụ: 

Chú ý: Theo phép lịch sự thông thường thì người ta không hỏi tuổi phụ nữ , có lẽ chúng ta nên hỏi thông qua một người khác.

Cách nói tuổi

Có một số trường hợp từ bị biến âm (à âm ngắt). Bạn phải đọc nặng hơn, ví dụ: “issai” đọc là “ích-sai”, “rossai” đọc là “rốc-sai”, “hassai” đọc là “hát-sai”.

Tương tự như thế tới 19 tuổi, nhớ chú ý 6 và 8 có biến âm.

Các số tuổi chẵn như 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 thì lại bị biến âm: juusai à jussai

Ví dụ:

Học tiếng Nhật Bản

02:38:17, 27-09-2014
35567 Lượt xem