Chủ từ đặc biệt “Nói về thời gian”

*Để diễn tả thời gian bằng tiếng Nhật, chúng ta hãy bắt đầu với một danh sách các giờ , và sau đó là danh sách các phút , rồi chúng ta đặt chúng lại với nhau.

Sau đây là các giờ:

1 giờichiji
2 giờniji
3 giờsanji
4 giờyoji
5 giờgoji
6 giờrokuji
7 giờshichiji
8 giờhachiji
9 giờkuji
10 giờjuuji
11 giờjuuichiji
12 giờjuuniji

Bây giờ là các phút:

1 phútippun13 phútjuusanpun
2 phútnifun14 phútjuuyonpun
3 phútsanpun15 phútjuugofun
4 phútyonpun16 phútjuuroppun
5 phútgofun17 phútjuunanafun
6 phútroppun18 phútjuuhappun
7 phútnanafun19 phútjuukyuufun
8 phúthappun20 phútnijuppun
9 phútkyuufun21 phútnujuuippun
10 phútjuppun30 phútsanjuppun
11phútjuuippun40 phútyonjuppun
12 phútjuunifun50 phútgojuppun

*Bây giờ chúng ta có thể đặt chúng lại với nhau. Hãy nói giờ trước , rồi đến phút, rồi sau đó thêm desu:

ví dụ:

-Nạni desu ka
Mấy giờ rồi
-juuji juugofun desu
10 giờ 15

*Bằng cách sử dụng sugi, nó có nghĩa là sau, là tùy ý.

-juuji juugofun sugi desu.
10 giờ 15

*Tại 15 phút trước giờ, bằng đầu bằng cách sử dụng mae, có nghĩa là trước

-juuji juugofun mae desu.
10 giờ kém 15.

*Han có nghĩa là nửa, rưỡi như trong “giờ rưỡi”

Goji desu5 giờ
Goji gofun desu5 giờ 5 phút
Goji juppun desu5 giờ 10 phút
Goji juugofun desu5 giờ 15 phút
Goji nijuppun desu5 giờ 20 phút
Goji nijụugofun desu5 giờ 25 phút
Goji han desu5 giờ 30 phút
Goji sanjuugofun desu5 giờ 35 phút
Goji yonjuppun desu5 giờ 40 phút
Goji yonjuugofun desu5 giờ 45 phút
Rokuji juugofun mae desu6 giờ kém 15 phút
Rokuji juppun mae desu5 giờ 50 phút / 6 giờ kém 10 phút
Rokuji gofun mae desu5 giờ 55 phút / 6 giờ kém 5 phút

*Gozen là sáng. Gogo là chiều . Hãy nói chúng trước khi bạn nói giờ.

Ví dụ

-Gonzen kuji desu
9 giờ sáng
-Gogo juuji desu
10 giờ chiều

*Lời khuyên

-Đối với các thời biểu, nhu trong các thời biều của ngành đường sắt và hàng không, các số từ 1 đến 59 được dùng để chỉ phút, chứ không phỉa giờ kém 15 hay kém 10.

-Các thời biều của ngành vận tải được dựa trên đồng hồ 24 giờ. Các thời biều của ngành hàng không và đường sắt cũng được diễn tả dưới dạng một thời điểm trong chuỗi 24 giờ.

Ví dụ

-Watakushi no kisha wa, juusanji yonjuuhappun ni demasu.
Xe lủa của chúng tôi khời hành lúc 13 giờ 48 phút.
-Watalushi no hikouki wa, juuji gojuusanpun ni tsukimasu.
Máy bay của tôi đến vào lúc 10 giờ 53 phút.

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật