Mức lương tại Nhật bản

平成27年度地域別最低賃金改定状況平成27年=Năm 2016
    都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
  北海道  764  (748)  平成27年10月8日
  青 森  695  (679)  平成27年10月18日
  岩 手  695  (678)  平成27年10月16日
  宮 城  726  (710)  平成27年10月3日
  秋 田  695  (679)  平成27年10月7日
  山 形  696  (680)  平成27年10月16日
  福 島  705  (689)  平成27年10月3日
  茨 城  747  (729)  平成27年10月4日
  栃 木  751  (733)  平成27年10月1日
  群 馬  737  (721)  平成27年10月8日
  埼 玉  820  (802)  平成27年10月1日
  千 葉  817  (798)  平成27年10月1日
  東 京  907  (888)  平成27年10月1日
  神奈川  905  (887)    平成27年10月18日
  新 潟  731  (715)  平成27年10月3日
  富 山  746  (728)  平成27年10月1日
  石 川  735  (718)  平成27年10月1日
  福 井  732  (716)  平成27年10月1日
  山 梨  737  (721)  平成27年10月1日
  長 野  746  (728)  平成27年10月1日
  岐 阜  754  (738)  平成27年10月1日
  静 岡  783  (765)  平成27年10月3日
  愛 知  820  (800)  平成27年10月1日
  三 重  771  (753)  平成27年10月1日
  滋 賀  764  (746)  平成27年10月8日
  京 都  807  (789)  平成27年10月7日
  大 阪  858  (838)  平成27年10月1日
  兵 庫  794  (776)  平成27年10月1日
  奈 良  740  (724)  平成27年10月7日
  和歌山  731  (715)  平成27年10月2日
  鳥 取  693  (677)  平成27年10月4日
  島 根  696  (679)  平成27年10月4日
  岡 山  735  (719)  平成27年10月2日
  広 島  769  (750)  平成27年10月1日
  山 口  731  (715)  平成27年10月1日
  徳 島  695  (679)  平成27年10月4日
  香 川  719  (702)  平成27年10月1日
  愛 媛  696  (680)  平成27年10月3日
  高 知  693  (677)    平成27年10月18日
  福 岡  743  (727)  平成27年10月4日
  佐 賀  694  (678)  平成27年10月4日
  長 崎  694  (677)  平成27年10月7日
  熊 本  694  (677)  平成27年10月17日
  大 分  694  (677)    平成27年10月17日
  宮 崎  693  (677)  平成27年10月16日
  鹿児島  694  (678)  平成27年10月8日
  沖 縄  693  (677)  平成27年10月9日
全国加重平均額  798  (780)

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật