BANG CHU CAI TIENG NHAT

Bảng chữ cái tiếng Nhật gồm có bảng chữ cái Hiragana và bảng chữ cái Katakana. ngoài ra còn có Kanji nữa. Bạn nào học tiếng Hàn hoặc Trung rồi là một lợi thế khi học tiếng Nhật.

Hiragana-3

1. あ い う う お ア イ ウ エ オ
2. か き く け こ        カ キ ク ケ コ
3. さ し す せ そ       サ シ ス セ ソ

BANG CHU CAI TIENG NHAT5

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy những bảng Katakana cơ bản.
Katakana là một bảng chữ cái ngữ âm thường được sử dụng
để đại diện cho những gì thường được đặt tên là “từ vay mượn” ….