Trợ từ “Mo” Nhấn mạnh

**Ý nghĩa này của MO là “thậm chí” trong câu nhấn mạnh

Ví dụ:

 

Học tiếng Nhật Bản

15:48:57, 07-11-2014
4264 Lượt xem