Trợ từ “To” điều kiện trong tiếng Nhật

Cách sử dụng trợ từ dùng  mệnh đề “To” trong tiếng Nhật

 

Khi thảo luận trong điều kiện gì đó,hoặc trong tình huống nào đó TO có nghĩa là “nếu” hoặc “khi”

Ví dụ:

 

Hỗ trợ học Hán tự

16:20:22, 09-11-2014
3622 Lượt xem