Trợ từ “Từ nối trung lập”

*** Ở đây GA có nghĩa là “và”

-Ví dụ:

 Dạy tiếng Nhật Bản

15:52:08, 01-11-2014
2867 Lượt xem