301 Câu đàm thoại tiếng Hoa từ 201-301

301 Câu đàm thoại tiếng Hoa từ 201-301

Danh sách từ 201-301

201天气预报说,明天有大风Tiānqì yùbào shuō, míngtiān yǒu dàfēngThe weather forecast said that strong winds tomorrow
202明天比今天还冷呢míngtiān bǐ jīntiān hái lěng neTomorrow it colder than it is today
203那儿的天气跟这儿一样吗?nà’er de tiānqì gēn zhè’er yīyàng ma?Where the weather here with the same?
204气温在零下二十多度Qìwēn zài língxià èrshí duō dùTemperature of minus twenty degrees
205你喜欢什么运动?nǐ xǐhuān shénme yùndòng?what sport do you like?
206爬山,滑冰,游泳,我都喜欢Páshān, huábīng, yóuyǒng, wǒ dū xǐhuānClimbing, skating, swimming, I like
207你游泳游得好不好?nǐ yóuyǒng yóu dé hǎobù hǎo?You swim well or not?
208我游得不好,没有你游得好Wǒ yóu dé bù hǎo, méiyǒu nǐ yóu dé hǎoI swim well, do not you swim well
209谁跟谁比赛?shuí gēn shuí bǐsài?Who Who game?
210北京队对广东队Běijīng duì duì guǎngdōng duìBeijing team to Guangdong team
211我再写毛笔字,没画画儿wǒ zài xiě máobǐ zì, méi huà huà erI write calligraphy, painting no children
212我想休息一会儿wǒ xiǎng xiūxí yīhuǐ’erI want to rest for a while
213我的发音还差得远呢wǒ de fǎ yīn hái chà dé yuǎn neMy pronunciation even close
214你学汉语学了多长时间了?nǐ xué hànyǔ xuéle duō cháng shíjiānle?You learn Chinese learn how long?
215你能看懂中文报吗?Nǐ néng kàn dǒng zhōngwén bào ma?You can read Chinese newspaper it?
216听和说比较难,看比较容易Tīng hé shuō bǐjiào nán, kàn bǐjiào róngyìListening and speaking more difficult to see easier
217你慢点儿说,我听得懂nǐ màn diǎn er shuō, wǒ tīng dé dǒngYou say a little slow, I understand
218你忙什么呢?nǐ máng shénme ne?What are you doing?
219我父亲来了 我要陪她去旅行Wǒ fùqīn láile wǒ yào péi tā qù lǚxíngMy father came to me to go with her to travel
220除了广州,上海以外,我们还要去香港chúle guǎngzhōu, shànghǎi yǐwài, wǒmen hái yào qù xiānggǎngIn addition to Guangzhou, Shanghai, we have to go to Hong Kong
221中国的名胜古迹多得很zhōngguó de míngshèng gǔjī duō dé hěnChina’s historical sites abound
222你说吧,我听你的nǐ shuō ba, wǒ tīng nǐ deYou speak, I listen to you
223从这儿到桂林坐火车要坐多长时间?cóng zhè’er dào guìlín zuò huǒchē yào zuò duō cháng shíjiān?From here to the Guilin train to take long?
224七点有电影,现在去来得及来不及?Qī diǎn yǒu diànyǐng, xiànzài qù láidéjí láibují?Seven o’clock movies, now go too late too late?
225我们看电影去Wǒmen kàn diànyǐng qùWe went to a movie
226我想买些礼物寄回家去wǒ xiǎng mǎi xiē lǐwù jì huí jiā qùI want to buy some gifts to send home
227上海的东西比这儿多得多shànghǎi de dōngxī bǐ zhè’er duō dé duōShanghai’s something much more than here
228你不是要去豫园游览吗?nǐ bùshì yào qù yùyuán yóulǎn ma?You’re not going to Yuyuan Garden tour it?
229你看见和子了吗?Nǐ kànjiàn hézile ma?You see and sub it?
230你进大厅去找她把Nǐ jìn dàtīng qù zhǎo tā bǎShe went into the hall you
231你买到票了没有?nǐ mǎi dào piàole méiyǒu?You get a ticket yet?
232明天的票卖完了Míngtiān de piào mài wánliǎoTomorrow tickets sold out
233您应该早点儿预订飞机票nín yīnggāi zǎodiǎn er yùdìng fēijīpiàoYou should book tickets early child
234我有急事,您帮帮忙把wǒ yǒu jíshì, nín bāng bāngmáng bǎI’m in a hurry, you help Mangba
235机票上写着十四点零五分起飞jī piào shàng xiězhe shísì diǎn líng wǔ fēn qǐfēiIt says five past two p.m. take off on flights
236小姐,你的钱包忘在这儿了xiǎojiě, nǐ de qiánbāo wàng zài zhè’erleMiss your wallet in here
237终于到了桂林了zhōngyú dàole guìlínleFinally to Guilin
238哎呀,累死了āiyā, lèi sǐleOh, worn out
239你只要找个离市中心近的旅馆就行nǐ zhǐyào zhǎo gè lí shì zhōngxīn jìn de lǚguǎn jiùxíngYou just have to find from the city center near the hotel on line
240你们在前边那个汽车站等我nǐmen zài qiánbian nàgè qìchē zhàn děng wǒYou wait for me in front of the bus station
241请问,有空房间吗?qǐngwèn, yǒu kòng fángjiān ma?Will free room?
242现在没有空房间,都注满了Xiànzài méiyǒu kòng fángjiān, dōu zhù mǎnleNow no empty rooms, all filled with
243那个包你放进衣柜里去吧nàgè bāo nǐ fàng jìn yīguì lǐ qù baThat package you put it in the cupboard
244那个包很大,放得进去放不进去?nàgè bāo hěn dà, fàng dé jìnqù fàng bù jìnqù?That package is large, put into it not put into?
245你怎么了?Nǐ zěnmeliǎo?What happened to you?
246我头疼,咳嗽Wǒ tóuténg, késòuI have a headache, cough
247我昨天晚上就开始不舒服wǒ zuótiān wǎnshàng jiù kāishǐ bú shūfúI started last night uncomfortable
248你把嘴张开,我看看nǐ bǎ zuǐ zhāng kāi, wǒ kàn kànYou open your mouth, I see
249吃两天药,就会好的chī liǎng tiān yào, jiù huì hǎo deEat two days medicine, will be good
250王兰呢?wáng lán ne?Wang Lan it?
251我找了她两次,都不在Wǒ zhǎole tā liǎng cì, dōu bùzàiI find her twice, not in
252她一出门就摔倒了tā yī chūmén jiù shuāi dǎo leShe went out and fell down
253我想买点儿点心什么的wǒ xiǎng mǎidiǎn er diǎnxīn shénme deI want to buy something a little snack
254没什么好点心méishénme hǎo diǎnxīnNothing good dessert
255去小卖部看看,什么好就买什么qù xiǎomàibù kàn kàn, shénme hǎo jiù mǎi shénmeGo to the canteen to see, what to buy what good
256医院前边修路,汽车到不了医院门口yīyuàn qiánbian xiū lù, qìchē dào bùliǎo yīyuàn ménkǒuHospital front road, cars can not go to the hospital entrance
257你好点儿了吗?nǐ hǎo diǎn erle ma?Hello little of it?
258看样子,你好多了Kàn yàngzi, nǐ hǎoduōleIt appears that you better
259我觉得一天比一天好wǒ juédé yītiān bǐ yītiān hǎoI feel better every day
260我们给你带来一些吃的wǒmen gěi nǐ dài lái yīxiē chī deWe bring you some food
261好久不见了hǎojiǔ bùjiànlelong time no see
262你今天怎么有空儿来了nǐ jīntiān zěnme yǒu kòng er láileHow come you free children today
263我来向你告别wǒ lái xiàng nǐ gàobiéI came to say goodbye to you
264我常来打扰你,很过意不去wǒ cháng lái dǎrǎo nǐ, hěn guòyìbùqùI often come to disturb you, very sorry
265你那么忙,不用送我了nǐ nàme máng, bùyòng sòng wǒleYou are so busy, do not send me
266我一边学习,一边工作wǒ yībiān xuéxí, yībiān gōngzuòWhile I was studying while working
267朋友们有的知道,有的不知道péngyǒumen yǒu de zhīdào, yǒu de bù zhīdàoSome of my friends know, some do not know
268趁这两天有空儿,我去向他们告别chèn zhè liǎng tiān yǒu kòng er, wǒ qùxiàng tāmen gàobiéTwo days time to take this child, I went to say goodbye to them
269回国的日子越来越近了huíguó de rìzi yuè lái yuè jìnleReturn day is getting closer
270虽然时间不长, 但是我们的友谊很深suīrán shíjiān bù cháng, dànshì wǒmen de yǒuyì hěn shēnAlthough the time is not long, but our friendship deep
271我们把地址写在本子上了wǒmen bǎ dìzhǐ xiě zài běnzi shàngleWe write the address book on the
272让我们一起照张相吧!ràng wǒmen yīqǐ zhào zhāng xiāng ba!Let’s take a picture together!
273除了去实习的以外,都来了Chúle qù shíxí de yǐwài, dōu láileIn addition to practice, we have come
274你用汉语昌各歌吧nǐ yòng hànyǔ chāng gè gē baYou all songs in Chinese Chang
275我唱完就该你们了wǒ chàng wán jiù gāi nǐmenleI sang in relation to you
276真不知道说什么好zhēn bù zhīdào shuō shénme hǎoI really do not know what to say
277我打听一下儿,这儿托运行李吗?wǒ dǎtīng yīxià er, zhè’er tuōyùn xínglǐ ma?I inquire about the children, here checked baggage?
278邮局寄不但太贵,而且这么大的行李也不能寄Yóujú jì bùdàn tài guì, érqiě zhème dà de xínglǐ yě bùnéng jìThe post office is not only expensive, but also so much baggage can not send
279我记不清楚了wǒ jì bù qīngchǔleI can not remember
280我想起来了wǒ xiǎng qǐláileI think of it
281云费怎么算?yún fèi zěnme suàn?Cloud charges how to count?
282按照这个价目表收费Ànzhào zhège jiàmù biǎo shōufèiAccording to this price list fee
283你可以把东西运来nǐ kěyǐ bǎ dōngxī yùn láiYou can put things shipped
284我的行李很大,一个人搬不动wǒ de xínglǐ hěn dà, yīgè rén bān bù dòngMy luggage is large, a person could not move
285你准备得怎么样了?nǐ zhǔnbèi dé zěnme yàngle?You preparations going?
286你还有什么没办的事,我可以替你办Nǐ hái yǒu shé me méi bàn de shì, wǒ kěyǐ tì nǐ bànWhat you did not do something, I can do for you
287我冲洗了两个胶卷儿,来不及去取了wǒ chōngxǐle liǎng gè jiāojuǎn er, láibují qù qǔleI rinse the two film children, too late to get the
288我正等着你呢!wǒ zhèng děngzhe nǐ ne!I’m waiting How about you!
289你的东西收拾好了吗?Nǐ de dōngxī shōushí hǎole ma?Pack your things ready?
290出门跟在家不一样,麻烦事就是多Chūmén gēn zàijiā bù yīyàng, máfan shì jiùshì duōGo out with at home is not the same, is more trouble
291四个小包不如两个大包好sì gè xiǎobāo bùrú liǎng gè dà bāo hǎoFour packets better than two large wrap
292又给你添麻烦了yòu gěi nǐ tiān máfanleI gave you trouble
293离起飞还早着呢lí qǐfēi hái zǎo zheneFrom takeoff still early
294你快坐下,喝点儿冷饮把nǐ kuài zuò xià, hē diǎn er lěngyǐn bǎYou sit down quickly, something cold to drink
295你没把护照放在箱子里吧?nǐ méi bǎ hùzhào fàng zài xiāngzi lǐ ba?You did not put the passport in the box, right?
296一会儿要办出境手续呢Yīhuǐ’er yào bàn chūjìng shǒuxù neTo do it a while and exit procedures
297一路上多保重yīlùshàng duō bǎozhòngAlong the way, take care
298希望你常来信xīwàng nǐ cháng láixìnI hope you always letter
299你可别把我们忘了nǐ kě bié bǎ wǒmen wàngleYou can Do we forget
300我到了那儿,就给你们写信wǒ dàole nà’er, jiù gěi nǐmen xiě xìnI went there, I give you a letter
301祝你一路平安!zhù nǐ yī lù píng’ān!I wish you a safe journey home!

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật