Khóa học hán tự tiếng Nhật miễn phí

Khóa học hán tự tiếng Nhật miễn phí

Vì sức có hạn nên Khóa học miễn phí này thầy không dạy trực tiếp được cho tất cả mọi người, thầy sẽ đăng lên Clip. Các bạn xem nếu không hiểu gì có thể add nick skype DayTiengNhatBan để hỏi nhé.

Chúc các bạn học tốt.

Phân tích 214 Bộ Hán tự

http://daytiengnhatban.com/214-bo-trong-han-tu/

 

1. Phân tích chữ Hán tự 101- 200

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-2-tu-101-den-200/

 

 

2. Phân tích chữ Hán tự 201- 300

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-3-tu-201-den-300/

 

 

 

3. Phân tích chữ Hán tự 301- 400

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-4-tu-301-den-400/

 

 

4. Phân tích chữ Hán tự 401- 500

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-5-tu-401-den-500/

5. Phân tích chữ Hán tự 501- 600

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-6-tu-501-den-600/

6. Phân tích chữ Hán tự 621- 710

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-7-tu-601-den-700

7. Phân tích chữ Hán tự 711-820

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-8-tu-701-den-800/

8. Phân tích chữ Hán tự 821-930

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-9-tu-801-den-900

9. Phân tích chữ Hán tự 931-1000

Link xem chi tiết chữ Hán tự:

http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-cuoi-tu-901-den-1000

Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua ==> cách Học Hán tự hiệu quả

Danh sách 1000 Chữ hán tự

  1. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-1-tu-1-den-100
  2. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-2-tu-101-den-200
  3. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-3-tu-201-den-300
  4. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-4-tu-301-den-400
  5. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-5-tu-401-den-500
  6. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-6-tu-501-den-600
  7. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-7-tu-601-den-700
  8. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-8-tu-701-den-800
  9. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-9-tu-801-den-900
  10. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-cuoi-tu-901-den-1000

 BẢNG CHIA TẤT CẢ ĐỘNG TỪ TIẾNG NHẬT

Thể Bị Động Thể Điều Kiện Thể Khả năng
1. Nhóm 1 1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1
2. Nhóm 2 2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2
3. Nhóm 3 3. Nhóm 3 3. Nhóm 3
Thể Cấm Chỉ Thể Sai khiến Thể Phủ định
1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1
2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2
3. Nhóm 3 3. Nhóm 3 3. Nhóm 3
Thể Mệnh lệnh Thể Ý Định Thể Quá khứ
1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1
2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2
3. Nhóm 3 3. Nhóm 3 3. Nhóm 3

 

Từ điển Hán tự

09:58:41, 24-07-2016
12505 Lượt xem